پرشین

اعلام زمان واریز یارانه نقدی ۱۳۹۵

    یارانه نقدی تیر ماه  ۹۴  بامداد یک شنبه  ۲۷ تیر به حساب سرپرست خانوار ها واریز خواهد  شد . یارانه نقدی

 

  یارانه نقدی تیر ماه  ۹۴  بامداد یک شنبه  ۲۷ تیر به حساب سرپرست خانوار ها واریز خواهد  شد . یارانه نقدی برای هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. 

 

یارانه مرداد ماه  سال ۱۳۹۵ نیز طبق روال ماه های  گذشته ۲۶ یا ۲۷ مرداد ماه   واریز خواهد شد

 

 تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۹۴  برای هر نفر مبلغ(۲۷،۱۳۶،۰۰۰ ریال)  پرداخت شده است  

تاریخ و مبلغ واریز یارانه نقدی به شرح زیر می باشد

 

نوع یارانه مبلغ برای هر نفر – ریال زمان واریز
یارانه مرحله ۱ (دیماه و بهمن ماه ۱۳۸۹) ۸۱۰۰۰۰ ۱۱/۸/۸۹
یارانه نان (دیماه و بهمن ماه ۱۳۸۹) ۸۰۰۰۰ ۳۰/۹/۸۹
یارانه مرحله ۲ (اسفند۸۹ و فروردین ۹۰) ۸۹۰۰۰۰ ۲۸/۱۱/۸۹
یارانه مرحله ۳ (اردیبهشت ماه ۹۰) ۴۵۵۰۰۰ ۳۱/۱/۹۰
یارانه مرحله۴ (خرداد ماه ۹۰) ۴۵۵۰۰۰ ۳۱/۲/۹۰
یارانه مرحله ۵ (تیر ماه ۹۰) ۴۵۵۰۰۰ ۱/۴/۹۰
یارانه مرحله ۶  – مرداد ۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۱/۵/۹۰
یارانه مرحله ۷ – شهریور ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۹/۶/۹۰
یارانه مرحله ۸ – مهر ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۳/۷/۹۰
یارانه مرحله ۹ – آبان ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۹/۸/۹۰
یارانه مرحله ۱۰ – آذر ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۳/۹/۹۰
یارانه مرحله ۱۱ – دی ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۳/۱۰/۹۰
یارانه مرحله ۱۲ – بهمن ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۸/۱۱/۹۰
یارانه مرحله ۱۳ – اسفند ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۸/۱۲/۹۰
تفاوت یارانه (یارانه نان) ۲۸۰۰۰۰ ۶/۱/۹۱
یارانه مرحله ۱۴ – فروردین ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۶/۱/۹۱
یارانه مرحله ۱۵ – اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۷/۲/۹۱
یارانه مرحله ۱۶ -خرداد ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۷/۳/۹۱
یارانه مرحله ۱۷ – تیر ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۷/۴/۹۱
یارانه مرحله ۱۸ – مرداد ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۷/۵/۹۱
یارانه مرحله ۱۹ – شهریور ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۹/۶/۹۱
یارانه مرحله ۲۰ – مهر ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۹/۷/۹۱
یارانه مرحله ۲۱ – آبان ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۲۰/۸/۹۱
یارانه مرحله ۲۲ – آذر ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۸/۹/۹۱
یارانه مرحله ۲۳ – دی ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۸/۱۰/۹۱
یارانه مرحله ۲۴ – بهمن ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۹/۱۱/۹۱
یارانه عیدانه ۸۵۰۰۰۰ ۵/۱۲/۹۱
یارانه مرحله ۲۵ – اسفند ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۲۵/۱۲/۹۱
یارانه مرحله ۲۶ – فروردین ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۰/۱/۹۲
یارانه مرحله ۲۷ – اردیبهشت ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۱/۲/۹۲
یارانه مرحله ۲۸- خرداد ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۳/۹۲
یارانه مرحله ۲۹ – تیر ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۴/۹۲
یارانه مرحله ۳۰ – مرداد ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۵/۹۲
یارانه مرحله ۳۱ – شهریور ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۲/۶/۹۲
یارانه مرحله ۳۲ – مهر ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۷/۹۲
یارانه مرحله ۳۳- آبان ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۲/۸/۹۲
یارانه مرحله ۳۴ – آذر ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۴/۹/۹۲
یارانه مرحله ۳۵ – دی ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۱۰/۹۲
یارانه مرحله ۳۶- بهمن ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۲/۱۱/۹۲
یارانه مرحله ۳۷- اسفند ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰  ۲۰/۱۲/۹۲
 یارانه مرحله ۳۸- فروردین ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۱/۹۳
 یارانه مرحله ۳۹- اردیبهشت ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۳/۲/۹۳
 یارانه مرحله ۴۰- خرداد ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۳/۹۳
 یارانه مرحله ۴۱- تیر ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۳/۴/۹۳
 یارانه مرحله ۴۲- مرداد ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۲/۵/۹۳
 یارانه مرحله ۴۳- شهریور ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۲/۶/۹۳
 یارانه مرحله ۴۴- مهر ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰   ۲۱/۷/۹۳
 یارانه مرحله ۴۵- آبان ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰   ۲۲/۸/۹۳
 یارانه مرحله ۴۶- آذر ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۹/۹۳
 یارانه مرحله ۴۷- دی ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۱۰/۹۳
 یارانه مرحله ۴۸- بهمن ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۱۱/۹۳
 یارانه مرحله ۴۹- اسفند ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰   ۲۱/۱۲/۹۳
 یارانه مرحله ۵۰- فروردین ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰   ۲۳/۱/۹۴
 یارانه مرحله ۵۱- اردیبهشت ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۲۵/۲/۹۴
 یارانه مرحله ۵۲- خرداد ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۲۷/۳/۹۴
 یارانه مرحله ۵۳- تیر ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۲۶/۴/۹۴
 یارانه مرحله ۵۴- مرداد ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰ ۲۷/۵/۹۴
 یارانه مرحله ۵۵- شهریور ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۲۷/۶/۹۴
  یارانه مرحله ۵۶- مهر ماه ۱۳۹۴   ۴۵۵۰۰۰   ۲۷/۷/۹۴
  یارانه مرحله ۵۷- آبانماه ۱۳۹۴    ۴۵۵۰۰۰  ۲۷/۸/۹۴
  یارانه مرحله ۵۸- آذر ماه ۱۳۹۴    ۴۵۵۰۰۰  ۲۷/۹/۹۴
 یارانه مرحله ۵۹- دی ماه ۱۳۹۴   ۴۵۵۰۰۰   ۲۷/۱۰/۹۴
 یارانه مرحله ۶۰- بهمن ماه ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۹۴/۱۱/۲۷
 یارانه مرحله ۶۱- اسفند ماه ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰   ۹۴/۱۲/۲۱
 یارانه مرحله ۶۲- فروردین ماه ۱۳۹۵  ۴۵۵۰۰۰  ۹۵/۰۱/۲۷
 یارانه مرحله ۶۳- اردیبهشت ماه ۱۳۹۵  ۴۵۵۰۰۰  ۹۵/۰۲/۲۷
 یارانه مرحله ۶۴- خرداد ماه ۱۳۹۵  ۴۵۵۰۰۰  ۹۵/۰۳/۲۷
 یارانه مرحله ۶۵- تیر ماه ۱۳۹۵ ۴۵۵۰۰۰
 یارانه مرحله ۶۶- مرداد ماه ۱۳۹۵ ۴۵۵۰۰۰
 یارانه مرحله ۶۷- شهریور ماه ۱۳۹۵ ۴۵۵۰۰۰
جمع

ثبت دیدگاه