پرشین

کلیدهای میانبر در Microsoft Word

کلیدهای میانبر در Microsoft Word گستردگی کلید های میانبر در ورد بسیار زیاداست ما تلاش می کنیم کلید

کلیدهای میانبر در Microsoft Word

گستردگی کلید های میانبر در ورد بسیار زیاداست ما تلاش می کنیم کلید های میانبری که در ورد بسیار کارایی دارند و سرعت عمل شمارا بالا می برند به شما معرفی کنیم .
۱- برای انتخاب کردنیک عبارت یا کلمه می توانید از = shift + فلش های چپ و راست استفادهکنید.

۲- برای کپی کردن= (ز)ctrl + c

۳- برای چسباندن (پیست کردن)= (ر) ctrl + v

۴- یرای بریدن (کات کردن)= (ط) ctrl + x

۵- برای راست چین کردن مطلب نوشته شده = (ق) ctrl + r

۶- برای چپ چین کردن مطلب نوشته شده = (م) ctrl + l

۷- برای وسط چین کردن مطلب نوشته شده = (ث) ctrl + e

۸- برای از طرفین تراز کردن مطلب نوشته شده = (ت) ctrl + j

۹- برای راست به چپ کردن متن = (سمت راست ) ctrl + shift

۱۰- برای چپ به راست کردن متن = (سمت چپ ) ctrl + shift

۱۱- برای افزایش حجم قلم مطلب نوشته شده = (چ) ] / ctrl + }

۱۲- برای کاهش حجم قلم مطلب نوشته شده = (ج) [ / ctrl + {

۱۳- برای فارسی کردن متن اگر انگلیسی تایپ می شد = alt + shift

۱۴- برای انگلیسی کردن متن اگر فارسی تایپ می شد = alt + shift

۱۵- برای ضخیم کردن قلم متن تایپ شده (bold) = ( ذ ) ctrl + b

۱۶- برای کج کردن متن تایپ شده (italic) = ( ه ) ctrl + i

۱۷- برای زیر خط دار کردن متن تایپ شده (underline) = ( ع ) ctrl + u

۱۸- برای پرینت گرفتن از صفحه تایپ شده = (ح) ctrl + p

۱۹- برای باز کردن یک صفحه جدید در ورد می توانید از = (د) ctrl + n

۲۰- برای باز کردن فایل های word در محیط ورد می توانید از (خ) ctrl + o استفاده کنید .و صفحه تایپ شده تان را از اینجا ( باز )open کنید .

۲۱- اگر درهنگام کار با ورد نیاز داشتید یکی از کادرهای نوار استاندارد را باز کنید کافی است که altرا نگه دارید و اگر توجه کنید زیرنام هریک از این منوها حرف اول آن زیر خط دار است کافی است تایپ شما به صورتانگلیسی باشد و آن دکمه را بزنید. منو باز می شود ، توجه داشته باشید که در هریک اززیر منوها هم چنین حالتی وجود دارد .

۲۲- برای انتخاب تمام متن نوشته شده = (ش) ctrl + a

۲۳- برای save کردن متن تایپ شده = (س) ctrl + sتوجهکنید که در بار اول کادر save باز می شود و شما باید نامی برای متن تایپ شده خودبگذارید و دکمه ok را کلیک کنید ولی در دفعات بعد در پایین صفحه ورد بالای نوار start اگر توجه کنید علامت فلاپی دیسک برای چند لحظه ظاهر می شود و دوباره ناپدیدمی شود .

۲۴- اگر می خواهید فونت خود را عوض کنید از (ی) ctrl + d استفاده کنید و نوع قلم خود را مشخص کنید .

۲۵- اگر می خواهید کلمه و یا عبارتی را پیداکنید(find) از (ب) ctrl + f استفاده کنید عبارت و یا کلمه مورد نظر خود را در کادرتایپ کنید و روی find nex ،enter بزنید ، آن را برای شما پیدا می کند و اگر بیش ازیک بار تکرتر شده باشد بازدن هر بار روی دکمه enter و با find next کلامات بعدی راپیدا می کند.

۲۶- اگر کلمه و یا عبارتی را تایپ کردید و دیدید که باید باکلمه ای دیگر عوض شود کافی است از ( آ ) ctrl + h یعنی حایگزینی ( reelace ) استفاده کنید به این صورت که بعد از نوشتن کلمه و یا عبارت مورد نظر در قسمتجایگزینی ( replace ) در کادر دوم کلمه و یا عبارت جایگزین را می نویسید و بررویجایگزینی همه(all ( reelace کلیک می کنید کلمه و یا عبارت مورد نظر جایگزین کلمه ویا عبارت قبلی می شود .
۲۷- برای باز کردنگیومه راست___{ = (چ)[+shift

۲۸- برای باز کردن گیومهچپ___} = (ج)]+shift
۲۹- برای باز کردنپرانتز راست ___( = (۰) shift + 0

۳۰- برای باز کردنپرانتز چپ ___) = (۹) shift + 9
۳۱- برای تایپ دو نفطه ___ : = (ک) ;+shift
۳۲- برای تایپ علامت سوال ___ ؟ = (ض)/+ shift
۳۳- برای تایپ علامتتعجب ___ ! = (۱) shift + 1
۳۴- برای تایپ علامت ادساین ___ @ = (۲) shift + 2
۳۵- برای تایپ علامت اند (AND ) ___ & =
(۷) shift + 7
برای تایپ علائم ریاضی در word از کلید های میانبر زیر استفادهکنید :
۱- علامت جمع ___ + = (=)=+ shift
۲- علامت ضربدر _____ × = (÷)`+ shift البتهتو فارسی
۳- علامت تقریبی ____ ~ = (÷)`+ shift البته تو انگلیسی
۴- علامت درصد _____ % = (۵) shift + 5
۵- علامت دلار ______ $ = (۵) shift + 5
۶- علامت ستاره _____ * =(۸) shift + 8
۷- علامت چهار خونه _____ # = (۳) shift + 3

برای تایپعلائم فارسی در word از کلید های میانبر زیر استفاده کنید :

۱- علامت تنوین نصب ازکلیدهای ترکیبی = (ض) shift + q مانند اصلاً


۲- علامت تنوین جر از کلیدهای ترکیبی = (ث) shift + e مانندجمیعٍ

۳- علامت تنوین رفع از کلیدهای ترکیبی = (ص) shift + w مانند رابعٌ
۴- علامت ضمه از کلیدهای ترکیبی = (س) shift + s

۵- علامت فتحه از کلیدهای ترکیبی = (ش) shift + a

۶- علامت کسره از کلیدهای ترکیبی = (ی) shift + d
۷- علامت أ از کلیدهای ترکیبی = (د ) shift + n
۸-علامت إ از کلیدهای ترکیبی = (ذ) shift + b
۹-علامت ؤ از کلیدهای ترکیبی = (ر ) shift + V

۱۰- علامت ء از کلیدهای ترکیبی = (ئ) shift + m

۱۱- علامت __ّ_ از کلیدهای ترکیبی = (ب) shift + f
۱۲- علامت « از کلیدهای ترکیبی = (ن) shift + k

۱۳- علامت » از کلیدهای ترکیبی = (م) shift + L
۱۴-علامت ه از کلیدهای ترکیبی = (ظ) shift +z
۱۵- علامت ی از کلیدهای ترکیبی = (ط) shift + X
۱۶- علامت ژ از کلیدهای ترکیبی = (ز) shift + C
۱۷- علامت ۀ از کلیدهای ترکیبی = (ر) shift + V
۱۸- علامت آ از کلیدهای ترکیبی = (ا) shift + H
۱۹- علامت ، از کلیدهای ترکیبی = (ف) shift + T
۲۰- علامت ؛ از کلیدهای ترکیبی = (غ) shift + Y
۲۱- علامت , از کلیدهای ترکیبی = (ع) shift + U
۲۲- علامت < از کلیدهای ترکیبی = (و),+ shift
۲۳- علامت >از کلیدهای ترکیبی = (.).+ shift

ثبت دیدگاه