یارانه نقدی تیر ماه  ۹۴  بامداد یک شنبه  ۲۷ تیر به حساب سرپرست خانوار ها واریز خواهد  شد . یارانه نقدی برای هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. 

 

یارانه مرداد ماه  سال ۱۳۹۵ نیز طبق روال ماه های  گذشته ۲۶ یا ۲۷ مرداد ماه   واریز خواهد شد

 

 تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۹۴  برای هر نفر مبلغ(۲۷،۱۳۶،۰۰۰ ریال)  پرداخت شده است  

تاریخ و مبلغ واریز یارانه نقدی به شرح زیر می باشد

 

نوع یارانه مبلغ برای هر نفر – ریال زمان واریز
یارانه مرحله ۱ (دیماه و بهمن ماه ۱۳۸۹) ۸۱۰۰۰۰ ۱۱/۸/۸۹
یارانه نان (دیماه و بهمن ماه ۱۳۸۹) ۸۰۰۰۰ ۳۰/۹/۸۹
یارانه مرحله ۲ (اسفند۸۹ و فروردین ۹۰) ۸۹۰۰۰۰ ۲۸/۱۱/۸۹
یارانه مرحله ۳ (اردیبهشت ماه ۹۰) ۴۵۵۰۰۰ ۳۱/۱/۹۰
یارانه مرحله۴ (خرداد ماه ۹۰) ۴۵۵۰۰۰ ۳۱/۲/۹۰
یارانه مرحله ۵ (تیر ماه ۹۰) ۴۵۵۰۰۰ ۱/۴/۹۰
یارانه مرحله ۶  – مرداد ۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۱/۵/۹۰
یارانه مرحله ۷ – شهریور ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۹/۶/۹۰
یارانه مرحله ۸ – مهر ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۳/۷/۹۰
یارانه مرحله ۹ – آبان ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۹/۸/۹۰
یارانه مرحله ۱۰ – آذر ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۳/۹/۹۰
یارانه مرحله ۱۱ – دی ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۳/۱۰/۹۰
یارانه مرحله ۱۲ – بهمن ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۸/۱۱/۹۰
یارانه مرحله ۱۳ – اسفند ۱۳۹۰ ۴۵۵۰۰۰ ۱۸/۱۲/۹۰
تفاوت یارانه (یارانه نان) ۲۸۰۰۰۰ ۶/۱/۹۱
یارانه مرحله ۱۴ – فروردین ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۶/۱/۹۱
یارانه مرحله ۱۵ – اردیبهشت ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۷/۲/۹۱
یارانه مرحله ۱۶ -خرداد ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۷/۳/۹۱
یارانه مرحله ۱۷ – تیر ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۷/۴/۹۱
یارانه مرحله ۱۸ – مرداد ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۷/۵/۹۱
یارانه مرحله ۱۹ – شهریور ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۹/۶/۹۱
یارانه مرحله ۲۰ – مهر ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۹/۷/۹۱
یارانه مرحله ۲۱ – آبان ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۲۰/۸/۹۱
یارانه مرحله ۲۲ – آذر ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۸/۹/۹۱
یارانه مرحله ۲۳ – دی ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۱۸/۱۰/۹۱
یارانه مرحله ۲۴ – بهمن ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۹/۱۱/۹۱
یارانه عیدانه ۸۵۰۰۰۰ ۵/۱۲/۹۱
یارانه مرحله ۲۵ – اسفند ۱۳۹۱ ۴۵۵۰۰۰ ۲۵/۱۲/۹۱
یارانه مرحله ۲۶ – فروردین ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۰/۱/۹۲
یارانه مرحله ۲۷ – اردیبهشت ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۱/۲/۹۲
یارانه مرحله ۲۸- خرداد ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۳/۹۲
یارانه مرحله ۲۹ – تیر ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۴/۹۲
یارانه مرحله ۳۰ – مرداد ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۵/۹۲
یارانه مرحله ۳۱ – شهریور ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۲/۶/۹۲
یارانه مرحله ۳۲ – مهر ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۷/۹۲
یارانه مرحله ۳۳- آبان ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۲/۸/۹۲
یارانه مرحله ۳۴ – آذر ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۴/۹/۹۲
یارانه مرحله ۳۵ – دی ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۳/۱۰/۹۲
یارانه مرحله ۳۶- بهمن ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰ ۲۲/۱۱/۹۲
یارانه مرحله ۳۷- اسفند ۱۳۹۲ ۴۵۵۰۰۰  ۲۰/۱۲/۹۲
 یارانه مرحله ۳۸- فروردین ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۱/۹۳
 یارانه مرحله ۳۹- اردیبهشت ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۳/۲/۹۳
 یارانه مرحله ۴۰- خرداد ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۳/۹۳
 یارانه مرحله ۴۱- تیر ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۳/۴/۹۳
 یارانه مرحله ۴۲- مرداد ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۲/۵/۹۳
 یارانه مرحله ۴۳- شهریور ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۲/۶/۹۳
 یارانه مرحله ۴۴- مهر ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰   ۲۱/۷/۹۳
 یارانه مرحله ۴۵- آبان ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰   ۲۲/۸/۹۳
 یارانه مرحله ۴۶- آذر ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۹/۹۳
 یارانه مرحله ۴۷- دی ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۱۰/۹۳
 یارانه مرحله ۴۸- بهمن ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰  ۲۱/۱۱/۹۳
 یارانه مرحله ۴۹- اسفند ۱۳۹۳  ۴۵۵۰۰۰   ۲۱/۱۲/۹۳
 یارانه مرحله ۵۰- فروردین ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰   ۲۳/۱/۹۴
 یارانه مرحله ۵۱- اردیبهشت ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۲۵/۲/۹۴
 یارانه مرحله ۵۲- خرداد ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۲۷/۳/۹۴
 یارانه مرحله ۵۳- تیر ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۲۶/۴/۹۴
 یارانه مرحله ۵۴- مرداد ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰ ۲۷/۵/۹۴
 یارانه مرحله ۵۵- شهریور ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۲۷/۶/۹۴
  یارانه مرحله ۵۶- مهر ماه ۱۳۹۴   ۴۵۵۰۰۰   ۲۷/۷/۹۴
  یارانه مرحله ۵۷- آبانماه ۱۳۹۴    ۴۵۵۰۰۰  ۲۷/۸/۹۴
  یارانه مرحله ۵۸- آذر ماه ۱۳۹۴    ۴۵۵۰۰۰  ۲۷/۹/۹۴
 یارانه مرحله ۵۹- دی ماه ۱۳۹۴   ۴۵۵۰۰۰   ۲۷/۱۰/۹۴
 یارانه مرحله ۶۰- بهمن ماه ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰  ۹۴/۱۱/۲۷
 یارانه مرحله ۶۱- اسفند ماه ۱۳۹۴  ۴۵۵۰۰۰   ۹۴/۱۲/۲۱
 یارانه مرحله ۶۲- فروردین ماه ۱۳۹۵  ۴۵۵۰۰۰  ۹۵/۰۱/۲۷
 یارانه مرحله ۶۳- اردیبهشت ماه ۱۳۹۵  ۴۵۵۰۰۰  ۹۵/۰۲/۲۷
 یارانه مرحله ۶۴- خرداد ماه ۱۳۹۵  ۴۵۵۰۰۰  ۹۵/۰۳/۲۷
 یارانه مرحله ۶۵- تیر ماه ۱۳۹۵ ۴۵۵۰۰۰
 یارانه مرحله ۶۶- مرداد ماه ۱۳۹۵ ۴۵۵۰۰۰
 یارانه مرحله ۶۷- شهریور ماه ۱۳۹۵ ۴۵۵۰۰۰
جمع

مراحل ثبت نام و دریافت “کارت ملی هوشمند” + آموزش

کارت ملی هوشمند ، کارت هوشمند ملی

کارت ملی هوشمند به تدریج جایگزین کارت های ملی قدیمی خواهد شد و برای دریافت کارت هوشمند ملی باید به صورت اینترنتی ثبت نام کرد که در ادامه با فایل آموزشی ثبت نام کارت ملی هوشمند به راحتی و بدون هیچگونه ابهام و سوالی می توانید برای “کارت ملی هوشمند” ثبت نام نمایید.

آموزش ثبت نام اینترنتی کارت ملی هوشمند

با توجه به اینکه امروزه بیشترین کارها و خدمات دولتی به صورت اینترنتی انجام می شود پس برای ثبت نام کارت ملی و نوبت دهی دیگر نیاز به ثبت نام حضوری ندارید.

نگاهی که به کارت ها بیاندازیم، معلوم می شود هر یک یک سری اطلاعات مربوط به هویت ما را نشان می دهند. شکل و شمایل کارت هوشمند، دقیقاً مشابه با همان کارت هایی است که در کیف های جیبی جا خوش کرده اند. یک کارت پلاستیکی در ابعاد کارت های عابربانک که چند لایه دارد. کارت هوشمند ملی، یک کارت دیجیتالی است که قابلت ذخیره کردن اطلاعات افراد از جمله اثر انگشت، اطلاعات ازدواج، اطلاعات فرزندان، مشخصات هویتی و دیگر اطلاعات ضروری را دارد. به همین خاطر هر ایرانی باید کارت هوشمند ملی دریافت کند تا مشکلی در شناسایی و تشخیص هویتش رخ ندهد.

اولویت ثبت نام و پیش ثبت نام برای کارت ملی هوشمند با چه کسانی است؟

۱- افراد بالای ۱۵ سال تمام که کارت هوشمند ملی دریافت نکرده اند.
۲- افرادی که کارت شناسایی ملی خود را مفقود کرده اند یا یکی از موارد درج شده روی کارت ملی آنها تغییر کرده است. مانند تغییر یافتن نام خانوادگی، نام، نام پدر و…
کارت ملی هوشمند

چگونه برای کارت ملی هوشمند اقدام کنیم؟

شما در مرحله اول اطلاعات خود را در اینترنت ثبت کنید، نوبت گیری کنید و بعد به صورت حضوری به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مراجعه کنید.
نکته:شما نمی توانید تمام مراحل را به صورت غیر حضوری یا اینترنتی انجام دهید باید پس از ثبت اطلاعات خود و نوبت دهی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنید.

ورود به سامانه کارت ملی هوشمند

برای ثبت نام وارد سامانه کارت ملی هوشمند شوید.
کارت ملی هوشمند
پس از ورود به سامانه باید وارد قسمت ثبت نام جدید شوید.
در این صفحه فرمی به شکل زیر نمایش داده می شود که باید آن را با دقت و بر اساس اطلاعات شخصی خود وارد کنید.
کارت ملی هوشمند
اگر ثبت نام شما برای دریافت کارت هوشمند ملی موفق باشد و واجد شرایط کارت ملی باشید، پس از ثبت اطلاعات برای شما کد رهگیری فرستاده شده و به صورت خودکار وارد بخش نوبت گیری می شوید و با داشتن کد ملی و کد رهگیری به بخش نوبت گیری دسترسی پیدا می کنید.
کارت ملی هوشمند
اگر کد رهگیری خود را فراموش کرده اید با در اختیار داشتن کد ملی و تاریخ تولد می توانید در منوی «بازیابی کد پیگیری» سامانه کارت هوشمند ملی، کد پیگیری را دریافت کنید.
کارت ملی هوشمند

مراجعه ی حضوری به دفاتر پیشخوان

 پس از موفقیت در ثبت نام اینترنتی دریافت کارت هوشمند ملی و دریافت نوبت مراجعه به دفاتر پیشخوان، باید طبق تاریخ اعلام شده در نوبت گیری با در دست داشتن مدارک مورد مورد نیاز که در زیر اعلام می شود به دفتر پیشخوان مورد نظر مراجعه کنید. درصورت عدم مراجعه در زمان مقرر، به مدت ۳ روز مجاز به نوبت گیری مجدد نیستید.
مدارک لازم برای مراجعه حضوری جهت دریافت کارت هوشمند ملی:
اصل شناسنامه عکس دار
کد پستی
آدرس محل سکونت
شماره تلفن ثابت و همراه
توجه داشته باشید که در همه دفاتر ثبت نام ، واحد عکس برداری مستقر است؛ پس پیشنهاد می شود با آمادگی برای گرفتن عکس به دفاتر پیشخوان مراجعه کنید.
برای اطلاع از وضعیت کارت ملی با در دسترس داشتن کد ملی و کد رهگیری در منوی مشاهده وضعیت سامانه کارت هوشمند ملی اقدام کنید.
کارت ملی هوشمند