فرم رضایت مشتریان

نیازمند آن هستیم تا اندکی از وقت خود را جهت امتیاز دهی و نقد به ما اختصاص دهید ؛که قطعاً مورد استفاده و تغییرات ما خواهد بود . با کمال تشکر

از کدام یک از خدمات ما استفاده می کنید؟
*

رضایت شما؟

از کدام یک از خدمات ما رضایت بیشتری دارید.

نظر شما

ارسال